• +66 063 212 6222
  • 5/45 , T.Patan A.Muang , Lopburi 15000

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร

 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

ฝ่ายแผนงาน

 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายแผนงาน
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายแผนงาน
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายแผนงาน
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 ผอ_01
อาจารย์
อาจารย์ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

ที่อยู่ 54/5 หมู่ที่ ซอยชุมชนนเรศวร ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ +66 063 212 6222