ข้อมูลวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี (ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE: ASIA) เป็นสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกิจการในเครือของ บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีนายสุปัญญา ลิ้มทรงพรต และนางจันทร์เพ็ญ ลิ้มทรงพรต เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพมีทักษะฝีมือพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมออกไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าปัจจุบันมี นางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตเป็นผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ผู้ลงนามแทน (นิติบุคคล) และนายกิตติพงศ์  ไพรสณฑ์ เป็นผู้อำนวยการ