ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   
รางวัลและเกียรติยศ
   

     รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

 

ความภาคภูมิใจอันทรงเกียรติและเป็นสิริมงคลปีการศึกษา 2553

   

 “นางสาวสุรีมาศ ขุนบรรจง เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน”


นางสาวสุรีมาศ ขุนบรรจง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2556

   

 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามอบโล่รางวัล

เนื่องจากจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม

   

 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

มอบโล่รางวัล เนื่องจากวิทยาลัยได้รับรางวัลศึกษาศึกษารางวัล

พระราชทาน

   

 กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบ ประกาศเกียรติคุณ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาคุณธรรม

   

 รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

                         ระดับดีมาก
รางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีมาก มอบโดยสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้ไว้ ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555

   
 รางวัลสถานศึกษา 3D ระดับดีเด่น
โล่รางวัล 3D ระดับดีเด่น ผ่านการประเมินการดาเนินการ ตามนโยบาย 3D (โครงการ 3D) สถานศึกษาเอกชน ประจาปีการศึกษา 2554 (ปี พ.ศ.2555) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
   

 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี

มอบโล่รางวัล ผู้บริหารดีเด่น 

   

 สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

มอบเกียรติบัตร ได้จัดกิจกรรม ศูนย์บริการวิชาชีพ

   

 เทศบาลตำบลโคกสำโรง

มอบเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ได้จัดนิทรรศการ

สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

   

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีได้รับ รางวัลเกียรติคุณบัตร

สถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัลตนสูตร

จากสำนักพระพุทธศาสนา

   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 

ได้เข้าร่วมโครงการ  ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในจังหัดลพบุรี

   
   
© www.asia-lb.ac.th