ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   
 
 
 
 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี (ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE : ASIA) เป็นสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นกิจการในเครือของ บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี นายสุปัญญา  ลิ้มทรงพรต และ นางจันทร์เพ็ญ  ลิ้มทรงพรต เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคล   ให้มีคุณภาพ มีทักษะ ฝีมือ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ออกไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบันมี นางสาวจื่อผิง  ลิ้มทรงพรต เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้ลงนามแทน (นิติบุคคล)  นายกิตติพงศ์ ไพรสณฑ์ เป็นผู้อำนวยการ

          ปีพุทธศักราช 2544 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2544 เดิมชื่อ โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน การบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ปีพุทธศักราช 2549 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก

          ปีพุทธศักราช 2553 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

 

          ปีพุทธศักราช 2553 วิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ปีพุทธศักราช 2554 วิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 (ใบอนุญาตเลขที่ ลบ 24/2554 ลงวันที่  6 กันยายน พ.ศ.2554 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1)

          ปีพุทธศักราช 2555 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและ การท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

          ปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (ที่ สมศ.833/2556)

          ปีพุทธศักราช 2558 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

          ปีพุทธศักราช 2559 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

 
   
© www.asia-lb.ac.th