ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   

 

 

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
ฝ่ายบริหาร
     
   
 

นางจื่อผิง ลิ้มทรงพรต

ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาติ

 
     
   
 

นายกิตติพงศ์ ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการ

 
     
     

 นางสาวนรินทร ขลิบเงิน

ผช.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นายพิศิษฐ์ กันพล

ผช.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 นางสาวสุพัตรา จิตรเอี่ยม

ผช.ฝ่ายวิชาการ

 

นางศุภิสรา จันทร์เรือง

ผช.ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

             
คณะครูอาจารย์และบุคลาการทางการศึกษา
สาขาบัญชี
       

 นางสาวสุภามาศ ชานุวิจน์

การบัญชี

 

 นางสาวณิรัชญา นิธิลาภ

การบัญชี

 

 นางศุภิสรา จันทร์เรือง

การบัญชี

   
             
สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์กราฟิก
           

 นางสาวนุชจรีย์ ลีลาศ

คอมพิวเตอร์

 

 นายนิธินันท์ ป้องโล่ห์ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก

       
             
สาขาธุรกิจค้าปลีก
         

 นางพัทธวรรณ ญาณโอสถ

ธุรกิจค้าปลีก

 

 นางอาริยา ทองหล่อ

ธุรกิจค้าปลีก

       
             
สาขาการโรงแรม
         

 นางสาวบุษรัตน์ ศูนย์ปาน

การโรงแรม

 

 นางสาวธนภร หวังสุข

การโรงแรม

       
             
สาขาอุตสาหกรรม
           

 นายไพบูลย์ ครูพิเศษ

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาช่างยนต์

 

นายกิตติพงศ์ เดชชู

ช่างไฟฟ้ากำลัง

 
 

 

 
   
             

 

           
             
วิชาสามัญ
       

นางสาวมณฑน์ทิตา ฆ้องชมภู

ภาษาต่างประเทศ

 

 นางอรทัย ภูมิโคกรักษ์

ภาษาไทย

 

 นางสาวฤทัย เจริญไข

วิทยาศาสตร์

   
             
บุคลากรทางการศึกษา
     

 นางสาวชาลิสา บุญส่ง

งานการเงิน

 

 นางสาวรัตนา แสนเริง

งานประชาสัมพันธ์

 

 นางสาวใกล้รุ้ง ภูษิตมกุฎ

งานปกครอง

 

 นางศุภิสรา จันทร์เรือง

งานทะเบียน

             
   
© www.asia-lb.ac.th