ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   

 

งานวิจัย

  ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชางานส่วนหน้าโรงแรม
  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยัน อดทน ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  การบัญชีเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1

  การสะท้อนของแสง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2
  ผลการทดลองใช้เกมในการสอนเรื่องการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน
   
   
   
   
© www.asia-lb.ac.th