ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   

 

 

ปวส. ช่างยนต์ (ทวีภาคี)

  
 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เรียนที่สถานประกอบการ)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รับผู้จบ ปวช. ,ม.6 

 

หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำเนา 2 ฉบับ
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา  สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป
  ***หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี
 
 

"กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอประกาศจากวิทยาลัยอีกครั้ง"

 

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

 

   
© www.asia-lb.ac.th