ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   
 

 

 

 

ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(ทวีภาคี)

 
   
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สาขาวิชาการบัญชี ( ทวีภาคี )
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ( ทวีภาคี )
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ทวีภาคี )

  

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6

  

หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา  สำเนา 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  และ สำเนา 2 ฉบับ
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา  สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป
  ***หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

  

"กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอประกาศจากวิทยาลัยอีกครั้ง"

  

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ
 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

   
© www.asia-lb.ac.th