ปฏิทินกิจกรรม  

   

กิจกรรมประจำเดือน  

No events found
   

นับเวลาเริ่มกิจกรรม  

   
   

   

 

 
ปวช. พาณิชยกรรม 
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ( ทวีภาคี )
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนได้ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รับผู้จบ ม.3 
 • ไม่รับนักศึกษาชายเกิดก่อนปี พ.ศ. 2546 ยกเว้นกำลังศึกษา ม.3 หรือ ม.4 
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

  

หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา 2 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 2 ใบ
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

  ***หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

 

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

 • หนังสือเรียน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เครื่องแบบนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

 

"กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอประกาศจากวิทยาลัยอีกครั้ง"

 

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ
 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

 

 

   
© www.asia-lb.ac.th